Výměna průkazů VMP

22. 9. 2016

Pokud kromě námořního průkazu vlastníte i průkaz pro plavbu na řekách a jezerech, nezapomeňte na jeho výmněnu.

Více...

Průkazy VMP, které byly vydány do 31. 12. 1984, a průkazy vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých, které byly vydány do 30. 4. 2004, je nutné vyměnit do konce tohoto roku. Pokud tak neučiníte, platnost vašeho průkazu zanikne a pro získání nového bude nutné znovu složit zkoušku!

 

Omezené průkazy VMP (kategorie M do 20 kW a do 100 kW výkonu motoru a kategorie S plochy plachet do 20m2 a 80 m2) budou vyměněny za nové průkazy bez omezení. Plavební úřad k tomu přistoupil z důvodu, že rozdíl mezi těmi, kdo omezení měli a kteří měli průkaz bez omezení, byl pouze v absolvování praktické zkoušky a za dobu, kdy byli držiteli průkazu, nepochybně praktické dovednosti získali.
 
V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, pozbydou platnost všechny průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014. Výměna bude probíhat postupně v časovém rozmezí několika let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti nejstarší a postupně bude docházet k výměnám průkazů novějších. Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích výměny a další informace týkající se výměny jednotlivých druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel naleznete na internetových stránkách Státní plavební správy: http://plavebniurad.cz/dok-os/vymena-prukazu-zpusobilosti, nebo na jednotlivých pobočkách úřadu.